Βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση

Στο πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης  στη διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4512/2018

Περιλαμβάνονται:
•    Έλληνες ή/και ξένοι εκπαιδευτές  με τα τυπικά προσόντα που ορίζει το άρθρο 198 παρ.6 του Ν.4512/2018 με ταυτόχρονη διερμηνεία.

•  Διεθνής πιστοποίηση σε αστική και εμπορική διαμεσολάβηση της ADR – ODR International.
•  Επιστημονικό Σύγγραμμα του ΕΙΕΣ και της ADR-ODR International.
•  Δύο βιβλία – Getting to Yes (Harvard) και Making Mediation Work for You (Ηνωμένο Βασίλειο) σε έντυπη/ή ηλεκτρονική μορφή.

•    12 σενάρια για προσομοίωση ρόλων στα ελληνικά, με διεθνείς υποθέσεις και υποθέσεις από την ελληνική πραγματικότητα.

•    Φωτοτυπημένο υλικό – εναρκτήρια δήλωση, κριτήρια αξιολόγησης, τρόποι άρσης αδιεξόδου, ερωτήσεις στη διαμεσολάβηση, άρθρα.

•    IPAD – Συσκευή προσωπικής μάθησης (κατα τη διάρκεια της εκπαίδευσης).
•    Εκτενή παρουσίαση σε Power Point.

Δίδακτρα συμμετοχής για τον εκπαιδευόμενο χίλια τετρακόσια (1.400) ευρώ. Δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις (εκτός κάρτας Eurobank).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πώς παραμένει το Πρόγραμμα πλήρως ενημερωμένο και με πρακτική προσέγγιση;

Το πρόγραμμα αστικής και εμπορικής διαμεσολάβησης του ΕΙΕΣ και του ADR – ODR International αποτελεί κορύφωση μιας πορείας 20 χρόνων στην εκπαίδευση με την κατάλληλη παιδαγωγική προσέγγιση και προσανατολισμό στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Ο χρόνος διάδρασης με τους εκπαιδευτές είναι 84 ώρες στην τάξη και 10 ώρες μετά το πρόγραμμα Το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΙΕΣ και της ADR – ODR International αποτελείται από διεθνείς ειδικούς στον τομέα της διαμεσολάβησης, οι οποίοι διδάσκουν διαμεσολάβηση, διαπραγματεύσεις και Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών σε τακτική βάση. Όλοι οι εκπαιδευτές του ΕΙΕΣ και της ADR – ODR International είναι επαγγελματίες διαμεσολαβητές και αναλαμβάνουν τουλάχιστον 10 υποθέσεις διαμεσολάβησης ετησίως για περίοδο άνω των 5 ετών.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΙΕΣ και της ADR – ODR International έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της διαμεσολάβησης, ενώ ταυτόχρονα δίνει και μια σαφή εικόνα για τη σχέση μεταξύ διαμεσολάβησης και άλλων μορφών επίλυσης διαφορών.

Ποιες διαδικασίες χρησιμοποιούνται για να αποκτήσουν την κατάλληλη επάρκεια και τις υψηλότερες δεξιότητες οι εκπαιδευόμενοι;

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των ΕΙΕΣ & ADR – ODR International στην αστική και εμπορική διαμεσολάβηση αντανακλά τη διδασκαλία των σημαντικότερων δεξιοτήτων της ΕΕΔ και του τρόπου σκέψης που διέπει την εναλλακτική επίλυση διαφορών.
Υιοθετεί μια σαφή ισορροπία μεταξύ θεωρίας (κανόνες και δομή) και επαγγελματικής ανάπτυξης δεξιοτήτων διαμεσολάβησης.

Οι ΕΙΕΣ και ADR-ODR International προσφέρουν το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παγκοσμίως στην ΕΕΔ/διαμεσολάβηση που περιλαμβάνει και τη Συσκευή Προσωπικής Μάθησης (ipad).

Ο κάθε εκπαιδευόμενος, πέραν του έντυπου υλικού, θα παραλαμβάνει και το δικό του IPAD. To IPAD, ή συσκευή προσωπικής μάθησης, θα περιέχει το σύνολο του έντυπου υλικού σε ηλεκτρονική μορφή, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν και να έχουν πρόσβαση στο υλικό.

Επιπλέον, η συσκευή προσωπικής μάθησης λειτουργεί και ως συσκευή καταγραφής και μπορούν να καταγράφουν την απόδοσή τους κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, να την παρακολουθούν ξανά το απόγευμα και το βράδυ και να μαθαίνουν από την απόδοσή τους. Αυτό θα είναι ένα πρόσθετο στοιχείο στα προσωπικά σχόλια αξιολόγησης που θα παίρνουν από τους εκπαιδευτές.

Ένα βασικό στοιχείο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ΕΙΕΣ & ADR-ODR International είναι ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα αναλαμβάνουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή κάθε μέρα της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτές θα τους παρατηρούν και θα τους δίνουν σχόλια και πληροφορίες σχετικά με την απόδοσή τους, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ομάδας. Το σύνολο του προσωπικού έχει εκπαιδευτεί στον τρόπο αξιολόγησης και σχολιασμού από τρεις κορυφαίους οργανισμούς στον χώρο της πιστοποίησης εκπαιδευτών (IATC, NITA και Hampel).

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ακολουθεί ένα πρόγραμμα σταδιακής προσέγγισης, ώστε να επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να υιοθετούν τον προσωπικό τους ρυθμό εξέλιξης, και καταγράφει την πρόοδό τους σε καθημερινή βάση.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαίδευση για το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο στη διαμεσολάβηση. Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν μέχρι και 25 ώρες εστιασμένης εκπαίδευσης στο αντικείμενο αυτό και στη σχέση της ελληνικής νομοθεσίας με τα Ευρωπαϊκά Νομοθετήματα για τη διαμεσολάβηση. Οι εκπαιδευόμενοι θα ακολουθήσουν το διεθνές ταξίδι της διαμεσολάβησης για να κατανοήσουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις στη διαμεσολάβηση σε περιοχές της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής, της Ασίας και της Αφρικής.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΙΕΣ και της ADR-ODR International δραστηριοποιείται σε πολλές από αυτές τις περιοχές και μπορεί να δώσει άμεση πληροφόρηση για τις εξελίξεις.  

Πόσες ώρες εκπαίδευσης θα παρέχει κάθε Πρόγραμμα εκπαίδευσης;
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ως εξής:

Χρόνος εκπαίδευσης διά ζώσης (9 ημέρες)       84 ώρες

Γραπτή αξιολόγηση (εκπόνηση εργασίας)         10 ώρες

Σύνολο                                                         94 ώρες

Το πρόγραμμα διασφαλίζει ότι καλύπτονται οι προϋποθέσεις της ελληνικής νομοθεσίας Ν.4512/2018 σχετικά με τις ώρες εκπαίδευσης. Οι ΕΙΕΣ & ADR-ODR International καλύπτουν αυτές τις προϋποθέσεις και προσφέρουν πολλά επιπλέον.

Περιεχόμενο  εκπαίδευσης  

 Α. Το ελάχιστο περιεχόμενο του βασικού εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών και της εξεταστέας ύλης υποψηφίων διαμεσολαβητών, απαιτεί τουλάχιστον ογδόντα (80) ώρες διδασκαλίας και έχει ως εξής (σύμφωνα με το άρθρο 201Α Ν.4512/2018):

• Η διαμεσολάβηση και λοιπές μορφές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Η εξέλιξη του θεσμού διεθνώς.
• Η Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.
• Θεμελιώδη χαρακτηριστικά, βασικές έννοιες και αρχές, ως και ορισμός του θεσμού της διαμεσολάβησης κατά το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.
• Θεμελιώδεις έννοιες Ιδιωτικού Δικαίου.
• Πεδίο εφαρμογής – Προϋποθέσεις υπαγωγής διαφορών στη διαμεσολάβηση.
• Τρόποι προσφυγής στη διαμεσολάβηση – Συμφωνία υπαγωγής στη διαμεσολάβηση – Συνέπειες.
• Διαδικασία διεξαγωγής της διαμεσολάβησης. Στάδια.

Νομικοί παραστάτες και άλλα πρόσωπα.
• Πρακτικό διαμεσολάβησης – Εκτελεστότητα.
• Διαμεσολαβητής – Ρόλος – Ευθύνη διαμεσολαβητή.
• Κώδικας Πειθαρχικός και Δεοντολογίας.
• Δεξιότητες και τεχνικές διαμεσολάβησης – Τεχνικές Διαπραγμάτευσης και Επικοινωνίας – Βασικές έννοιες της ψυχολογίας στη διαμεσολάβηση.
• Προσομοιώσεις διαμεσολάβησης. Πρακτική Εφαρμογή αυτών.
• Γενικό Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρείες, Αξιόγραφα.

 

Β. Μετεκπαίδευση διαμεσολαβητών (σύμφωνα με το άρθρο 201Β Ν.4512/2018):

Το Ινστιτούτο παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα μετεκπαίδευσης των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών για την τακτική προαγωγή και διατήρηση των γνώσεων τους με ελάχιστο αριθμό εκπαίδευσης είκοσι (20) ωρών, στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, στην ηλεκτρονική διαμεσολάβηση, στη διαμεσολάβηση στον εργασιακό χώρο.

 

 Γ. Αξιολόγηση βάσει της απόδοσης. Προφορικές και γραπτές εξετάσεις.

Πιστοποίηση που θα δοθεί στους εκπαιδευόμενους με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος.

Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης – Πιστοποίηση  Παρακολούθησης Εκπαίδευσης Διαμεσολάβησης σύμφωνα με το Νόμο Ν.4512/2018.

ADR –  ODR International –  Διεθνής Πιστοποίηση Αστικής Εμπορικής Διαμεσολάβησης
Επιλεκτικά – Αμερικανική Πιστοποίηση Διεθνούς Ακαδημίας Επίλυσης Διαφορών, ΗΠΑ 

Αναγνώριση Πιστοποίησης

Το Συμβούλιο Αστικής Διαμεσολάβησης του Ηνωμένου Βασιλείου (Civil Mediation Council) και η Διεθνής Ακαδημία Επίλυσης Διαφορών (International Academy of Dispute Resolution) των ΗΠΑ πιστοποιούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΙΕΣ και της ADR – ODR International. Επιπλέον, αυτή η εκπαίδευση παρέχεται στις κάτωθι χώρες και θεωρείται πιστοποιημένη εκπαίδευση: Κένυα, Ινδία, Νότια Αφρική, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ΗΠΑ, Κύπρος και Γαλλία.

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ώστε να γίνουν διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, αλλά θα έχουν και διεθνή διαπίστευση ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν διασυνοριακές υποθέσεις καθώς και διεθνείς υποθέσεις.

Αριθμός εκπαιδευτών

Όλες οι εκπαιδεύσεις του ΕΙΕΣ και της ADR – ODR International θα έχουν τουλάχιστον 2 εκπαιδευτές στο πρόγραμμά τους.

Μορφή αξιολόγησης

Το ΕΙΕΣ και η ADR-ODR International διαθέτουν την πλέον αυστηρή και απαιτητική αξιολόγηση, ώστε να πληρούνται τα διεθνή κριτήρια διαπιστευμένων διαμεσολαβητών.

Κάθε εκπαιδευόμενος θα αναλάβει μια προσομοίωση εξετάσεων 90 λεπτών και επίσημη εξέταση 90 λεπτών, η οποία θα βιντεοσκοπηθεί. Η βιντεοσκόπηση της τελικής επίσημης εξέτασης θα σταλεί σε εξωτερικούς εξεταστές για βαθμολόγηση και οι εξεταζόμενοι θα λάβουν εκτενείς πληροφορίες και σχόλια σχετικά με την απόδοσή τους, είτε πέρασαν είτε απέτυχαν.

Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα περάσουν από γραπτή αξιολόγηση στο τέλος του προγράμματος, την οποία θα πρέπει να ολοκληρώσουν εντός μίας εβδομάδας από το πέρας της εκπαίδευσής τους. Αυτή η γραπτή αξιολόγηση έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευόμενοι να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έμαθαν από το πρόγραμμα διαμεσολάβησης σε ένα θεωρητικό πρόβλημα. Η γραπτή αυτή αξιολόγηση θα χρειαστεί 10-12 ώρες για να ολοκληρωθεί από τους εκπαιδευόμενους.