ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Δ.Σ.Θ.

Απόφαση ΔΣ του ΔΣΘ της με αρ. 174/21.10.2020 Συνεδρίασης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΣΘ

 

1. Νομική βάση και αρμοδιότητα ίδρυσης

Σύμφωνα με το Άρθρο 92 του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων):

«Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

 1. Στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται: […]

γ) Η καθιέρωση ειδικών εισφορών και ο καθορισμός του σκοπού για τον οποίο θα διατεθούν. Για τη λήψη αυτής της απόφασης, απαιτείται απαρτία του ενός τρίτου τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών του Συλλόγου και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. […]

2. Ειδικά στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και Θεσσαλονίκης οι αρμοδιότητες των εδαφίων β` και γ` της πρώ  της παραγράφου ανατίθενται στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον το τελευταίο αποφασίσει σχετικά με πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.»

Δυνάμει των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΘ με πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των μελών του, αποφασίζει σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 2 Κώδικα Δικηγόρων την ανάληψη της αρμοδιότητας του άρθρου 92 παρ. 1 εδ γ’ Κώδικα Δικηγόρων για την καθιέρωση ειδικής εισφοράς προκειμένου να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει λογαριασμός αλληλοβοήθειας του ΔΣΘ, καθώς και τον καθορισμό των ειδικότερων όρων λειτουργίας του, μέσα στα πλαίσια της φροντίδας και μέριμνας του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος εκ μέρους των μελών του.

 

2. Καθιέρωση ειδικής εισφοράς και λοιποί πόροι

2.1. Καθιερώνεται προοδευτική υποχρεωτική παρακράτηση εισφοράς σε κάθε έκδοση γραμματίου προκαταβολής εισφορών – κρατήσεων των δικηγόρων – μελών του ΔΣΘ για τις δικαστικές και εξώδικες ενέργειές τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 61 ΚΔ  και στο Παράρτημα 2 και όπως αυτό θα τροποποιείται. Ειδικότερα:

Α) Παρακράτηση εισφοράς ποσού πενήντα λεπτών (0,50€) σε κάθε έκδοση γραμματίου προκαταβολής εισφορών – κρατήσεων ποσού αναφοράς έως και εκατό (100€) ευρώ, 

Β) Παρακράτηση εισφοράς ποσού ενός ευρώ (1€) σε κάθε έκδοση γραμματίου προκαταβολής εισφορών – κρατήσεων ποσού αναφοράς από εκατόν ένα (101€) έως και πεντακόσια (500€) ευρώ, 

Γ) Παρακράτηση εισφοράς ποσού δύο ευρώ (2€) σε κάθε έκδοση γραμματίου προκαταβολής εισφορών – κρατήσεων ποσού αναφοράς άνω των πεντακοσίων (500€) ευρώ

Τα ποσά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση των 3/5 των μελών του ΔΣ του ΔΣΘ. 

2.2. Δωρεές υπέρ λογαριασμού αλληλοβοήθειας.

2.3. Τα διαθέσιμα του λογαριασμού διατηρούνται σε ειδικό λογαριασμό τραπέζης που θα ανοιγεί επί τούτου. Η επιλογή της τράπεζας και η μορφή του λογαριασμού γίνονται με τα κριτήρια που εφαρμόζονται και για τους υπόλοιπους λογαριασμούς του ΔΣΘ. Επένδυση των διαθεσίμων είναι δυνατή μόνο με απόφαση των 3/5 των μελών του ΔΣ.  

2.4. Οποιοδήποτε ποσό εισρέει στο λογαριασμό αλληλοβοήθειας από οποιονδήποτε από τους παραπάνω πόρους ή οποιονδήποτε άλλον τυχόν αποφασιστεί στο μέλλον θα διατίθεται για τους σκοπούς όπως ορίζονται αυτοί στο επόμενο άρθρο 3.

 

3. Διάθεση – παροχές – σκοποί

3.1ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Ο ΔΣΘ προτίθεται να συνδράμει στην εύρεση δυνατότητας λειτουργίας Ιατρείου στο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, προς όφελος όλων των δικηγόρων μελών του και των ασκούμενων δικηγόρων σε αυτούς, στην περίπτωση δε αυτή θα καταβάλλεται από τον συγκεκριμένο λογαριασμό η τυχόν δαπάνη προκύπτει για τη δημιουργία και λειτουργία του ανωτέρω Ιατρείου, μετά από απόφαση που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία  των παρόντων μελών του ΔΣ. 

3.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ

Για ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους υγείας που θα χρήζουν οικονομικής ενισχύσεως, δικηγόρου ή συζύγου του ή ατόμου συνδεόμενου με σύμφωνο συμβίωσης ή προστατευόμενων μελών δικηγόρου, ή ασκούμενων δικηγόρων, για την αντιμετώπιση των οποίων ο δικηγόρος χρήζει οικονομικής βοήθειας ή θεραπείας ή νοσηλείας στη δαπάνη της οποίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Στις περιπτώσεις αυτές θα χορηγείται εφάπαξ οικονομικό βοήθημα κατόπιν σχετικής αιτήσεως και σε περίπτωση που συντρέχει ανάγκη για περαιτέρω δαπάνη θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης. Οι  ανωτέρω σοβαροί λόγοι υγείας που θα χρήζουν οικονομικής ενισχύσεως, καθώς και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης θα κρίνονται κατά περίπτωση από το ΔΣ και θα αποδεικνύονται από επίσημα έγγραφα και ιατρικές γνωματεύσεις, ενώ οι δαπάνες υγείας από σχετικά τιμολόγια ή άλλα επίσημα έγγραφα. Το ΔΣ υποχρεούται συγχρόνως να λαμβάνει υπόψη και την οικονομική εν γένει κατάσταση του αιτούντος βάσει επίσημων εγγράφων. Η σχετική απόφαση θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του ΔΣ και θα πρέπει να περιέχει ειδική αιτιολογία αναφορικά με την αξιολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

 

3.3 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ιδιαιτέρως έκτακτες και απρόβλεπτες περιστάσεις κατά τις οποίες από λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, επιβάλλεται νομοθετικά ή, κατά την κρίση του ΔΣ, de facto η πλήρης ή μερική απαγόρευση ή η αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος για το σύνολο των δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου και των ασκούμενων δικηγόρων. Στην περίπτωση αυτή θα διανέμεται έκτακτο οικονομικό βοήθημα, με χαρακτήρα αποζημίωσης, είτε σε όλους είτε σε ορισμένους δικηγόρους του ΔΣΘ, είτε στους ασκούμενους δικηγόρους, βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων που θα αποφασίζει και θα αξιολογεί κατά το χρόνο εκείνο το ΔΣ, που παράλληλα θα αποφασίζει και το ύψος αυτού, με κριτήριο τη βαρύτητα και τη διάρκεια της κρίσης, ως και το ύψος των σχετικών διαθεσίμων. Η σχετική απόφαση θα λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/5 των παρόντων μελών του ΔΣ.

 

3.4 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

Το ετήσιο σύνολο των πόρων θα επιμερίζεται ως εξής:

Α) ποσοστό 60% θα διατίθεται για τον σχηματισμό αποθεματικού για την κάλυψη της παροχής της έκτακτης αποζημίωσης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου,

Β) ποσοστό 40% θα διατίθεται για τις παροχές των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου για την κάλυψη των ετήσιων δαπανών του ιατρείου και των παρεχόμενων οικονομικών βοηθημάτων.

Γ) στην περίπτωση όπου κατά την λήξη του ημερολογιακού έτους, θα υφίσταται υπόλοιπο αδιάθετο ποσό από το Β’ οριζόμενο ποσοστό του 40%, θα διατίθεται απευθείας στο Α’ οριζόμενο ποσοστό του 60%, για την επαύξηση του αποθεματικού για την παροχή της έκτακτης αποζημίωσης.

 

4. Προϋποθέσεις λήψης παροχών χρόνος έναρξης λειτουργίας του λογαριασμού

4.1. Για τη λήψη των παροχών θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

α) Κύρια έδρα της επαγγελματικής δραστηριότητας στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, είτε ως αυτοτελές γραφείο, ή σε οικία ή σε εντολέα ή με συστέγαση ως μέλος νόμιμης δικηγορικής εταιρείας, ή με απλή συστέγαση με άλλο μέλος, το οποίο βεβαιώνει το γεγονός αυτό με δήλωσή του προς το Σύλλογο. Εάν η βεβαίωση συστέγασης είναι ψευδής, υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας, τόσο ο βεβαιών δικηγόρος, όσο και το μέλος υπέρ του οποίου έγινε η δήλωση – βεβαίωση.

β) Ενεργός και πραγματική άσκηση της δικηγορίας, ανεξάρτητα αν ο δικηγόρος είναι άμισθος ή έμμισθος ή μέλος νόμιμης δικηγορικής εταιρείας δραστηριοποιούμενης στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και καταχωρημένης στα βιβλία του ΔΣΘ.

γ) Έκδοση κατά δικαστικό έτος τριών (3) τουλάχιστον γραμματίων προκαταβολής  εισφορών και κρατήσεων για οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια (κατάθεση δικογράφου, παράσταση, κλπ). Το κριτήριο αυτό δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ασθενείας, ανωτέρας βίας, καθώς και στο διάστημα τοκετού και λοχείας και στρατιωτικής θητείας. Επίσης, δεν εφαρμόζεται για τους δικηγόρους με χρόνο άσκησης επαγγέλματος έως τριών (3) ετών, καθώς και στους ασκούμενους δικηγόρους.

δ) Εκπλήρωση υποχρέωσης για ανανέωση ετήσιας εγγραφής και τακτοποίηση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων προς τον Σύλλογο.

ε) Εγγραφή ως ασκούμενου δικηγόρου σε δικηγόρο της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης – μέλους του ΔΣΘ (για τους ασκούμενους).

4.2. Ο έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή των μελών στις παροχές ενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο εξετάζει κάθε σχετικό στοιχείο που θεωρεί πρόσφορο για τη διαπίστωσή τους.

4.3. Η επιβολή της παραπάνω ειδικής εισφοράς και η σύσταση και λειτουργία του παρόντος λογαριασμού αλληλοβοήθειας, σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις, αρχίζει την 1.1.2021.

4.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΘ με πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/5 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θα αποφασίζει την τροποποίηση του παρόντος για οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται με το παρόν, καθώς και την τροποποίηση των σκοπών και παροχών, αλλά και την διάθεση των πόρων και για επιπλέον σκοπούς του ΔΣΘ.

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ                          ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ