Προσλήψεις Δικηγόρων

Επαναπροκήρυξη μίας (1) Υποτροφίας ΚΔΕΟΔ 2023-24

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ -ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ “ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.