Στη Βουλή σ/ν για την κύρωση της Σύμβασης του Παλέρμο

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την “κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών πρωτοκόλλων αυτής”. Στόχος του σχεδίου νόμου είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, “η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και των σχετικών με αυτό αδικημάτων, σε εκπλήρωση των διεθνών μας υποχρεώσεων από την κύρωση των ανωτέρω συμβατικών κειμένων (της λεγόμενης “Σύμβασης του Παλέρμο“ και των συμπληρωματικών αυτής Πρωτοκόλλων κατά της εμπορίας ανθρώπων, της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της παράνομης διακίνησης όπλων)”. Με δεδομένο ότι αρκετά από τα επίμαχα θέματα έχουν ήδη ρυθμιστεί από τον εθνικό νομοθέτη, το σχέδιο νόμου αρκείται σε περιορισμένες παρεμβάσεις στο άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα περί εγκληματικών οργανώσεων, καθώς και – για λόγους συστηματικής συνέπειας – στις συναφείς διατάξεις του άρθρου 187Α ΠΚ “περί τρομοκρατικών οργανώσεων (διευκρίνιση ότι ο σκοπός τέλεσης αφορά στην τρομοκρατική οργάνωση και όχι στον εντασσόμενο σ’ αυτή, αποσύνδεση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από συγκεκριμένες τρομοκρατικές πράξεις, μείωση της ποινής επί σκοπού τέλεσης πλημμελημάτων κ.ο.κ.)”. 
Περαιτέρω, με την κύρωση της Σύμβασης του Παλέρμο ενισχύεται το πλαίσιο των διαδικασιών έκδοσης και αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής στο πεδίο του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ με το δέκατο άρθρο του νομοσχεδίου εισάγεται ειδική ρύθμιση για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στη δραστηριότητα εγκληματικών οργανώσεων, με την ταυτόχρονη αναμόρφωση και απαλλαγή από αλληλεπικαλύψεις των άρθρων 41 Ν. 3251/2004 και 51 του Ν. 3691/2008.