Πρόσληψη τεσσάρων (4) Δικηγόρων με έμμισθη εντολή στη Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α’ 208)

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: