Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Νομικών για Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Νομικών
για Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ενδιαφέρεται για συνεργασία με τη μορφή της συμβάσεως έργου σε θέματα
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στους τομείς των δημοσίων
συμβάσεων και των κρατικών ενισχύσεων.
Η παροχή των υπηρεσιών δεν θα υπερβαίνει τις 120 ώρες μηνιαίως και μπορεί,
αναλόγως της φύσεως του έργου, να ζητείται να εκτελεσθεί πλήρως ή μερικώς
στις εγκαταστάσεις του ΚΔΕΟΔ.
Οι υποψήφιοι πρέπει:
· να έχουν πτυχίο Τμήματος Νομικής
· να έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή διδακτορικό δίπλωμα
· να γνωρίζουν πολύ καλά μία ξένη γλώσσα (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά)
και επαρκώς μία δεύτερη
· να έχουν καλή γνώση Η/Υ.
Η προηγούμενη εμπειρία στους σχετικούς τομείς θα συνεκτιμηθεί.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν αίτηση με σχετικό βιογραφικό
σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΔΕΟΔ: [email protected] μέχρι την
16η Σεπτεμβρίου 2011.