ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΝΤΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΔΣΘ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΔΣΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΝΤΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΔΣΘ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΔΣΘ

 Αφού έλαβε υπόψιν τα άρθρα 1, 2 και 3 ΠΔ 68/2020, την απόφαση 172/8.10.2020 του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και την απόφαση του Συμβουλίου Διαιτησίας 1/19.1.2021, προσκαλεί όσα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης επιθυμούν να εγγραφούν στον υπό κατάρτιση Κατάλογο Διαιτητών για την θεσμική διαιτησία του ΔΣΘ να υποβάλλουν δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τις 19.2.2021.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω e mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

  1. Αίτηση
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Υπεύθυνη δήλωση: 1)  ότι το σύνολο των στοιχείων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι ακριβή και 2) ότι αποδέχονται τον κανονισμό δεοντολογίας διαιτητών του ΔΣΘ.
  4. Βεβαίωση από το Δικηγορικό Σύλλογο από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα τους ως Παρ’ Αρείω ή Παρ’ Εφέταις δικηγόρων και τα έτη δικηγορίας τους
  5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών

Σημειώνεται ότι στον κατάλογο διαιτητών μπορούν να εγγραφούν (68 § 3 ΠΔ 68/2020):

– Μέλη του Δ.Σ.Θ., δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω,

– Μέλη του Δ.Σ.Θ., δικηγόροι παρ’ Εφέταις και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος στα γνωστικά αντικείμενα του αστικού, αστικού δικονομικού, εμπορικού δικαίου ή στις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης της διαφοράς. Η συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου προς τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα κρίνεται από το Συμβούλιο Διαιτησίας.

 Κατά τη σύνταξη ή ανανέωση του καταλόγου διαιτητών, το Συμβούλιο Διαιτησίας συνεκτιμά (68 § 4 ΠΔ 68/2020), ιδίως:

– την εξοικείωση των υποψηφίων με τη διαιτησία και τις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών,

– τη δικηγορική εμπειρία των υποψηφίων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις,

σε συνδυασμό με:

– τις ακαδημαϊκές γνώσεις,

– τις προοπτικές εξέλιξης των ενδιαφερομένων,

– την προηγούμενη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων σε σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με τη Διαιτησία που οργανώνει ο Σύλλογος,

– τον αριθμό των διαιτησιών που διεξήχθησαν υπό την αιγίδα της Διαιτησίας του Συλλόγου κατά τα προηγούμενα δύο έτη.

Κατά την πρώτη κατάρτιση του Καταλόγου διαιτητών θα εγγραφούν έως 70 μέλη. Η ισχύς του καταλόγου είναι τριετής και μπορεί να συμπληρωθεί διαρκούσης της τριετίας με αιτιολογημένη γνώμη του Συμβουλίου (68 § 2 ΠΔ 68/2020).

Θεσσαλονίκη, 19.1.2021

Ο Πρόεδρος