Επιστολή στην Προϊσταμένη Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για την αιφνίδια αλλαγή στην εκδίκαση των υπερχρεωμένων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      

Ημερομηνία : 20.1.2021

Αρ. Πρωτ. : 326

ΠΡΟΣ

Την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης,

κα Θωμαΐ Μελισσά – Χοϊλού

 

Κυρία Πρόεδρε,

Με την παρούσα εκφράζουμε την αντίθεση μας για την αιφνίδια αλλαγή εν μέσω της εβδομάδας της με αριθμό 5/17.1.2021 απόφασης της Διευθύνσεώς σας με τη με αριθμό 6/19.1.2021 συμπληρωματική απόφασή σας αναφορικά με την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των υποθέσεων υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και προστασίας κατοικίας με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων, χωρίς την εξέταση μάρτυρα, με δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων, ενώ θα ήταν εύλογο και θα εξυπηρετούσε την ασφαλέστερη από υγειονομική και δικονομική άποψη λειτουργία των δικαστηρίων, με την αναμονή έκδοσης της νέας ΚΥΑ, η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης από την 25η/1/2021.

Άλλωστε, δεδομένης της δυνατότητας λήψεως αναβολής ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 του ΚΠολΔ σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 2 του Ν. 4764/2020 προκύπτει εναργώς ότι η έναρξη εκδίκασης των υπερχρεωμένων υποθέσεων στον πρώτο βαθμό κατά τον ανωτέρω τρόπο δε θα επιφέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.   

Όπως γνωρίζετε πάγια θέση του δικηγορικού σώματος είναι η πλήρης λειτουργία της Δικαιοσύνης με τη λήψη πάντοτε των απαραίτητων μέτρων προστασίας, χωρίς όμως την πρόκληση αιφνιδιασμού των παραγόντων δίκης και με τη δυνατότητα τήρησης των δικονομικών προθεσμιών.

 

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.Θ.                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                              Πέτρος Ε. Σαμαράς