Έγγραφο Δ.Σ.Θ. προς τη Διευθύνουσα την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ. ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ

ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, 20-01-2021

Αξιότιμη Κυρία,

Όπως γνωρίζετε, η συνεχιζόμενη εξάπλωση της πανδημίας και η παράταση των μέτρων για την προστασία από τη διάδοσή της έχει οδηγήσει σε αναστολή του μεγαλύτερου μέρους της απονομής δικαιοσύνης μέσω των Δικαστηρίων της Χώρας. Μάλιστα, στη Θεσσαλονίκη διανύουμε τον έκτο μήνα γενικής αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων.

Συνεπεία τούτου, ολόκληρο το Δικηγορικό Σώμα πλήττεται ιδιαίτερα σημαντικά από οικονομική άποψη, αφού δεν μπορεί να απασχοληθεί στο μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής του ύλης, ήτοι της δικαστηριακής. Ιδιαίτερα στην ποινική δικαιοσύνη, η γενική αναστολή των ποινικών δικών έχει στερήσει τη δυνατότητα στην πλειοψηφία των μελών μας αλλά και των υπολοίπων συναδέλφων της άσκησης ποινικής δικηγορίας, ελλείψει παραστάσεων ενώπιον των Δικαστηρίων.  Εκτός αυτού, και όσο διαρκούν τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας, έχουν τεθεί φραγμοί και στην πρόσβαση στις διοικητικές υπηρεσίες των ποινικών τμημάτων, συγκεκριμένα, δεν εξυπηρετούνται συνάδελφοι για τη λήψη αντιγράφων ποινικών δικογραφιών και σχετικών εγγράφων, παρά μόνο για όσες υποθέσεις εκδικάζονται κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα το αναφερόμενο στην εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ πλαίσιο εκδίκασης ποινικών δικών (αυτόφωρα, παραγραφές κ.ο.κ.).

Πλην όμως, η ανωτέρω πρακτική στερεί από τους συναδέλφους και τα μέλη μας τη δυνατότητα να προετοιμάσουν κατάλληλα και σε εύθετο χρόνο την ποινική υπόθεση των εντολέων τους, όπως τούτο αποτελεί υποχρέωσή τους κατά τον Κώδικα Δικηγόρων, και να προβούν στο σύνολο των προπαρασκευαστικών πράξεων που προηγούνται της παράστασης ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου. Άλλωστε, δεν πρέπει να παροράται ότι αυτές οι ενέργειες θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο αμοιβής για τις παρεχόμενες από τους συναδέλφους υπηρεσίες, ιδίως εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε.

Για το λόγο αυτό, και με πρώτιστο σκοπό την εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών για την σωστή απονομή της δικαιοσύνης και άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, κρίνεται απαραίτητη η παροχή στους δικηγόρους, της ευχέρειας να παραλαμβάνουν αντίγραφα ποινικών δικογραφιών για τις ποινικές δίκες, όχι μόνο όσων εκδικάζονται κατ’ εξαίρεση στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας απόφασης περί αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, αλλά και για όσες προσδιορίζονται να εκδικαστούν σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών μετά την προβλεπόμενη λήξη της ισχύουσας κάθε φορά ΚΥΑ.

Τούτο θα παρέχει τη δυνατότητα στους συναδέλφους να λαμβάνουν αντίγραφα, ώστε να προετοιμάζουν τις ποινικές υποθέσεις των εντολέων τους, εισπράττοντας παράλληλα και μέρος της νόμιμης αμοιβής τους.

Ως Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, έχετε την αρμοδιότητα να διαχειρίζεστε τη διαδικασία εξυπηρέτησης των δικηγόρων από τις διοικητικές υπηρεσίες της Εισαγγελίας, ούτως ώστε οι υπάλληλοί της να εξυπηρετούν όλους τους συναδέλφους δικηγόρους, οι οποίοι θα αιτούνται τη χορήγηση αντιγράφων ποινικών δικογραφιών που εκκρεμούν ενώπιον του Εφετείου, και έχουν προσδιοριστεί για εκδίκαση εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την προβλεπόμενη στην εκάστοτε ΚΥΑ λήξη των έκτακτων μέτρων για την αναχαίτιση της εξάπλωσης της πανδημίας.

Τούτη η ενέργειά σας, μετά βεβαιότητας θα συμβάλει στην καλύτερη προετοιμασία των ποινικών υποθέσεων από τους Δικηγόρους, και αυτονόητα στην ποιοτικότερη απονομή της ποινικής δικαιοσύνης.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Δ.Σ.Θ.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                Πέτρος Ε. Σαμαράς