ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΔΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΟ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ) ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: