ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Υποβολή αιτήσεων δικηγόρων στον 1ο κύκλο εκπαίδευσης του ΕΦΚΑ για την απονομή συντάξεων από τον e-ΕΦΚΑ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι εκδόθηκε από τον e-ΕΦΚΑ Δελτίο Τύπου (βλ. συνημ.), σύμφωνα με το οποίο καλούνται δικηγόροι και λογιστές – φοροτεχνικοί να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προκειμένου να συμμετάσχουν στον 1ο κύκλο εκπαίδευσης-πιστοποίησης ώστε στη συνέχεια, μετά τη διενέργεια εξετάσεων να ενταχθούν στο ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών που τηρείται στον e-ΕΦΚΑ (αρθρ. 255 ν. 4798/2021).

Ο αριθμός των δικηγόρων, στον 1ο κύκλο εκπαίδευσης, ανέρχεται σε ενενήντα (90) και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (portal.olomeleia.gr), κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 26-7-2021 και ώρα 18:00 έως και την Παρασκευή 30-7-2021 και ώρα 24:00.

Επισημαίνεται ότι στα αιτήματα θα τηρείται σειρά χρονικής προτεραιότητος, ανά νομό.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτημάτων υπερβεί τον ανώτατο αριθμό των δικηγόρων, που μπορούν να συμμετάσχουν στον 1ο κύκλο εκπαίδευσης-πιστοποίησης, τα αιτήματα αυτά θα ισχύουν αυτοδικαίως και για τον επόμενο διαθέσιμο κύκλο.

Δυνατότητα υποβολής αιτήματος έχουν τα μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας με 3ετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας.

Στο αίτημά τους οι δικηγόροι πρέπει να καταχωρίζουν:

α) τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, email), τα οποία και θα αναγράφονται στο μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών μετά την επιτυχή πιστοποίησή τους,

β) τον ΑΦΜ,

γ) τον ΑΜΚΑ και

δ) Τραπεζικό Λογαριασμό τους, με αριθμό IBAN, στον οποίο θα εμφανίζονται ως πρώτοι δικαιούχοι.

Οι προϋποθέσεις, οι κανόνες διαδικασίας και τα λοιπά θέματα για την πιστοποίηση επαγγελματιών για την εφαρμογή του άρθρου 255 του ν. 4798/2021 καθορίζονται στην με αριθμ. οικ. 45891/2.7.2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 2954 Β).

Επισυνάπτεται το από 22.7.2021 δελτίο τύπου του e-ΕΦΚΑ

Συνημμένα αρχεία: