Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρα Πρωτοδίκαις με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.