Περίληψη Προκήρυξης για την πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης επιστημονικού συνεργάτη – δικηγόρου πλήρους απασχόλησης με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: