Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής-πάγια μηνιαία αντιμισθία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4194/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: