Παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών

Παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών

 

Σύμφωνα με το άρθρο 134 παρ. 4 του Ν. 4759/2020 ΦΕΚ Α΄ 245/9-12-2020) με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Πολεοδομικής και Χωροταξικής νομοθεσίας», «4. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019 (Α ́ 134) παρατείνεται κατά ένα έτος και η παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α ́ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2021

Προκειμένου να υπάρχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των δικηγόρων και των πολιτών για το ζήτημα, ο Πρόεδρος του ΔΣΘ απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης για την παροχή έγγραφης ενημέρωσης αναφορικά με τις περιοχές αρμοδιότητας του παραπάνω γραφείου που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο τη ς ως άνω ρύθμισης και για τις οποίες συνεπώς ισχύει η σχετική παράταση.

 

Συνημμένα:   –ΦΕΚ Α΄ 245/9-12-2020

        -Επιστολή Προέδρου ΔΣΘ