Νέα τμήματα εκπαίδευσης Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης – Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Η υποβολή αιτήσεων για τα νέα τμήματα εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης συνεχίζεται για τους ακόλουθους κύκλους εκπαίδευσης:

1) 16-21 Σεπτεμβρίου 2013

2) 14-19 Οκτωβρίου 2013


Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Δ.Σ.Θ.  www.dsth.gr