Μέρισμα και εγγραφή στο βιβλίο εσόδων-εξόδων για το 2013

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
Ανακοινώνεται στους κ. συναδέλφους ότι το μέρισμα για τη χρήση 2013 συνολικά ανήλθε στο ποσό των 96 ΕΥΡΩ. Από το ποσό αυτό παρακρατήθηκε  φόρος 15%, δηλ. 14,40 ΕΥΡΩ.
 
 
Για το μέρισμα δεν εκδίδεται Α.Π.Υ.
Το μέρισμα εγγράφεται στα έσοδα του βιβλίου εσόδων-εξόδων ολόκληρο (και για τα δύο εξάμηνα του 2013).
 
 
             Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας
 
 
Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                                                        Χρήστος Ηρ. Ράπτης
 
Συνημμένα αρχεία: