Κατάρτιση Πίνακα Διδασκόντων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.