Λειτουργία υπηρεσίας ενημέρωσης στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΓΔΟΔΥ)

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: