Λειτουργία Ειρηνοδικείου Βασιλικών από 7 Δεκεμβρίου μέχρι 14 Δεκεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 78363 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 έως τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 των Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ- ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ- ΥΓΕΙΑΣ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

Έχοντας υπόψη: Την από 3.12.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Την ανάγκη παράτασης των ισχυόντων έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού στο σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας.

Συγκεκριμένα υπάρχει αναστολή:

  1. των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.
  2. Των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών πράξεων.
  3. Των διαδικασιών, κατά τις κείμενες διατάξεις, αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασμών.

Από την εφαρμογή των ως άνω περιπτώσεων εξαιρούνται:

Α) Οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 Κ.Πολ.Δ., καθώς και οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010 (Α΄130), όπως προτέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214).

Β) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4335/2015 (Α΄87).

Γ) Οι δίκες ειδικών διαδικασιών, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες.

Στις περιπτώσεις της παρ. Β΄ και Γ΄ λαμβάνει χώρα την προηγούμενη της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εξεταστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, η οποία κοινοποιείται στη γραμματεία του δικαστηρίου με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Εφόσον όλοι οι διάδικοι έχουν υποβάλει δήλωση κατά το προηγούμενο εδάφιο, η υπόθεση συζητείται παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση αυτή από τους πληρεξούσιους δικηγόρους οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν συζητούνται, χωρίς ν’ απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων. Συναινετικά αιτήματα αναβολής υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177). Ειδικότερα, η αναβολή μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου, εφόσον τούτοι διατυπώσουν σχετικό αίτημα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, κατά την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ και κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας.

Δ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν αποκλειστικά και μόνο ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 Κ.Πολ.Δ. (π.δ. 503/1985 Α΄ 182), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α Κ.Πολ.Δ., τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 Κ.Πολ.Δ.

Ε) Οι αιτήσεις χορήγησης ή ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι οποίες συζητούνται διά υπομνημάτων των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση της Προέδρου της Υπηρεσίας, η οποία ορίζει τη διάρκεια παράτασης των προσωρινών διαταγών.

ΣΤ) η δημοσίευση αποφάσεων.

Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που εκδικάζονται ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που κατά την κρίση του οργάνου διεύθυνσης εκάστης δικαστικής υπηρεσίας έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Προς διευκόλυνση και ενημέρωση των διαδίκων, μαρτύρων, συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τη γραμματεία της έδρας στο Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου.

Συγκεκριμένα, οι προσδιορισμένες πολιτικές δίκες θα ματαιώνονται, λόγω αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και εν συνεχεία θα μεταφερθούν σε νέα δικάσιμο με επιμέλεια της γραμματείας του παρόντος δικαστηρίου. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Εφόσον οι πολίτες εισέρχονται χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού, πρέπει ν’ αποφεύγεται ο συνωστισμός και ο συγχρωτισμός κατά την εξυπηρέτηση.

            Ορίζεται ως υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παριστάμενους εντός των χώρων των δικαστηρίων.

Διατίθεται αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα σε όλους τους χώρους.

Οφείλεται να τηρείται ενάμισι (1,5) μέτρο απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων.

Καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων εντός μικρών αιθουσών στα 15 άτομα.

Οι δημόσιες υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία.

Σε περίπτωση τυχόν νέας αναστολής ή παράτασης αυτής, θα υπάρξει σχετική νεότερη ανακοίνωση.

Η προϊστάμενη του Ειρηνοδικείου Βασιλικών

Ελένη Βερβεροπούλου

Ειρηνοδίκης Α΄