ΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν συνεννόησης του Προέδρου του ΔΣΘ με τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης και προκειμένου να καταστεί δυνατό να εξυπηρετηθούν οι επείγουσες περιπτώσεις, παρέχεται εκ νέου η δυνατότητα για το διάστημα αυτό της μερικής λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου, οι συνάδελφοι που επιθυμούν να λάβουν απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου από το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, να καταθέτουν τη σχετική αίτηση στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης  και ειδικότερα στη θυρίδα επικύρωσης μεταφράσεων στο ισόγειο του δικαστικού μεγάρου.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαιτούμενα μεγαρόσημα και επιπλέον Α) για το διάγραμμα με το ποσό των 15 € (πάγιο τέλος για την έκδοση και χορήγηση αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος) και Β) για το φύλλο με το ποσό των 4,5 € ανά φύλλο (για τον υπολογισμό του ακριβούς ποσού θα πρέπει να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των ωρών 12:00 με 14:00 με τους ασκούμενους δικηγόρους του ΔΣΘ στο Κτηματολογικό Γραφείο στα τηλ. 2310370591 και 2310526726 ώστε να δίδεται ενημέρωση για τον αριθμό των φύλλων). Εν συνεχεία, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα διεκπεραιώνει τη διαδικασία για την έκδοση των αιτούμενων πιστοποιητικών και ο αιτών θα τα παραλαμβάνει και πάλι από τη θυρίδα επικύρωσης μεταφράσεων στο ισόγειο του δικαστικού μεγάρου.

Η ανωτέρω δυνατότητα θα ξεκινήσει από την Πέμπτη 3.12.2020 και παρακαλούνται οι συνάδελφοι να έχουν συμπληρωμένη τη σχετική αίτηση με τα πλήρη στοιχεία αυτής. Επίσης, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία σκοπό έχει την εξυπηρέτηση των επειγουσών περιπτώσεων εν μέσω της πανδημίας, παρακαλούνται οι συνάδελφοι να κάνουν λελογισμένη χρήση της δυνατότητας αυτής και μόνο στις επείγουσες περιπτώσεις.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ                  ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ