Καταβολή αποζημίωσης διακστικών αντιπροσώπων και γραμματέων για τις εκλογές 18, 25 Μαΐου 2014 (νεότερο έγγραφο)

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Επίσης επισυνάπτονται και τα Παραρτήματα Ι και ΙΙΙ (ΚΥΑ 19550/15.5.2014) ξεχωριστά.