ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                    

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ   

ΘΕΜΑ :  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ

         Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε τους δικηγόρους μέλη του Συλλόγου Σας, να παραλάβουν τα σχετικά  τους επί των πολιτικών αποφάσεων που εκδόθηκαν μέχρι και το 2017,  διότι αυτά θα καταστραφούν μετά τις 30-9-2019. 

 

Η Προϊσταμένη του Πολιτικού Τμήματος του

Εφετείου Θεσσαλονίκης

Α.Υ.

ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ