Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης

Α.1 Τι είναι η διαμεσολάβηση?

Η διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Διεξάγεται με τη συνδρομή ενός τρίτου αντικειμενικού προσώπου, του Διαμεσολαβητή, ο οποίος προσπαθεί να οδηγήσει τα μέρη στην επίτευξη συμφωνίας. Σε σύγκριση με τη δικαστική οδό, η διαμεσολάβηση μπορεί να παράγει υψηλής ποιότητας βιώσιμες λύσεις, με πολύ λιγότερο κόστος, χρόνο και συναισθηματική πίεση. Η διαμεσολάβηση χρησιμοποιείται σε εμπορικές, αστικές, οικογενειακές, εργατικές διαφορές. Στη διαμεσολάβηση συμμετέχουν, ο διαμεσολαβητής και τα αντίδικα μέρη με τους δικηγόρους τους. Η διαδικασία διεξάγεται μέσα από εμπιστευτικές συνομιλίες και διαπραγματεύσεις με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή, ο οποίος πρέπει να είναι εξειδικευμένος και αμερόληπτος. Η ευελιξία και η αμεσότητα του χαρακτήρα της διαμεσολάβησης, επιτρέπουν στα μέρη να επικεντρωθούν στην ουσία της διαφοράς. Δίδεται δε, ιδιαίτερη βαρύτητα, στην προσωπικότητα, τις ανάγκες και τα συμφέροντα των μερών. Ο Διαμεσολαβητής διασφαλίζει την τήρηση των αρχών της διαμεσολαβητικής διαδικασίας που είναι μεταξύ άλλων:

 

 • η αυστηρή τήρηση της εμπιστευτικότητας,
 • η ελεύθερη συμμετοχή των μερών
 • η διαχείριση των συναισθημάτων τους,
 • η ελαστικότητα της μορφής της διαδικασίας,
 • η ισότητα στην αντιμετώπιση των μερών,
 • η αποτελεσματική επικοινωνία,
 • ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας όσων διαμείβονται (μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού επίλυσης της διαφοράς)
 • και η – καινοτόμος σε σχέση με τη δικαστική και διαιτητική επίλυση διαφορών – μη έκδοση απόφασης από το Διαμεσολαβητή. Ουσιαστικά δηλαδή τα μέρη έχουν τον απόλυτο έλεγχο της συμφωνίας.

Κατά την διάρκεια της Διαμεσολάβησης, είναι πιθανό να ονοματιστούν και να επιλυθούν προβλήματα, πολύ πριν από την εμφάνιση τους και την κλιμάκωση τους σε πολύ πιο σοβαρά. Σε πολλές περιπτώσεις, η συμφωνία ίσως επιτευχθεί μέσα σε λίγες ώρες, ενώ ακόμη και σε μία σύνθετη περίπτωση μπορεί η συμφωνία να επιτευχθεί μέσα σε λίγες μέρες. Η επιλογή του διαμεσολαβητή για μια συγκεκριμένη υπόθεση είναι σημαντική. Το στυλ του διαμεσολαβητή, οι γνώσεις του και η προσέγγιση του σε ορισμένα θέματα μπορεί να βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό την προώθηση της διαδικασίας. Ο θεσμός της διαμεσολάβησης εισήχθη πλέον και στη χώρα μας με το νόμο 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε εμπορικές και αστικές υποθέσεις» . Πρόκειται για μια πραγματική αλλαγή νοοτροπίας και τρόπου προσέγγισης των διαφορών. Γεννάει ελπίδες και υποχρεώσεις για το μέλλον και διαθέτει ανεκμετάλλευτο δυναμικό ως μέθοδος επίλυσης των διαφορών.

 

Α.2 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

 • Νόμος 3898/2010 – “Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις”.
 • Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου 3898/2010 – “Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις”.
 • Επιστολή Ψήφισης Νόμου 3898/2010 – “Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις”.
 • “Οδηγία 2008/52/Εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης ​​Μαΐου 2008« για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.
 • Προεδρικό Διάταγμα υπ ‘αριθ. 123 (ΦΕΚ Α ‘255/09-12-2011) – «Καθορισμός όρων και προυποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις” .
 • Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 28583/2013 (Φ.Ε.Κ. Β ‘752/2.4.2013) – «Χορήγηση άδειας λειτουργίας φορέα κατάρτισης διαμεσολαβητών».
 • Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 109088 οικ./12.12.2011 – «Διαδικασία αναγνώρισης τίτλων διαπίστευσης διαμεσολαβητών – Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και Καθορισμός κυρώσεων για παραβάσεις αυτού” .    
 • Υπουργική Aπόφαση με Αριθ. . Πρωτ “109088 Τροποποίηση της με αριθμ οικ./12.12.2011 υπουργικής απόφασης.” – 107.309 οικ./2012 (Φ.Ε.Κ. Β ‘3417/21.12.2012). 
 • Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τους Διαμεσολαβητές .
 • Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ.  34801 οικ/2012 (Φ.Ε.Κ. Β ‘1363/26-4-2012) – «Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών». 
 • Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 34802 οικ/2012 (ΦΕΚ Β ‘1363/26-4-2012) – «Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής εξετάσεων υποψήφιων διαμεσολαβητών και καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών και των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών» .
 • Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 109087/2011  (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα 436 / 14.12.2011) – «Συγκρότηση Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών» .
 • Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 1460 οικ / 2012 (Φ.Ε.Κ. Β ‘281/13.2.2012) – «Καθορισμός αμοιβής του διαμεσολαβητή”.  
 • Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 85485/2012 (Φ.Ε.Κ. Β ‘2693/4.10.2012) – «Καθορισμός παραβόλων διαμεσολάβησης”. 
 • ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Φ.Ε.Κ. Α ‘237/5-12-2012).

Α.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α.3.1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ικδθ)

Να Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Δ.Θ.), ιδρύθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, και παρέχει προγράμματα βασικής εκπαίδευσης-κατάρτισης διαμεσολαβητών ΣΕ Συνεργασία ΜΕ ΤΟ «ADR Ομάδα», έναν από τους διεθνώς σημαντικότερους βρετανικούς φορείς κατάρτισης διαμεσολαβητών.  Το Ι.Κ.Δ.Θ. είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Π.Δ. 123/2011 και έχει λάβει την έγκριση λειτουργίας του από την Επιτροπή Πιστοποίησης του άρθρου 6 Ν. 3898/2010, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία (100/100).
 

Α.3.2.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α.3.2.1. Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών –  ADRg Ηνωμένο Βασίλειο

Το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης-κατάρτισης διαμεσολαβητών του Ι.Κ.Δ.Θ. διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2011 και τις προδιαγραφές του Ομίλου ADR. Η. Εκπαίδευση παρέχεται ΣΕ Ομάδες Των δεκαοκτώ (18) ατόμων κάθε φορά και με εκπαιδευτική περίοδο σαράντα (40) ωρών, ισομερώς κατανεμημένων ΣΕ Χρονικό ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΕΝΤΕ (5) συνεχόμενων ημερών (8ώρες x 5ημέρες = 40ώρες). Η πενθήμερη εκπαιδευτική περίοδος πλαισιώνεται: α) ΑΠΌ ΕΝΑ Α.Ε. προκαταρκτικό-προπαρασκευαστικό διάστημα 10 ημερών πριν από την έναρξη των μαθημάτων , κατά τη διάρκεια του οποίου οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό στην ελληνική γλώσσα στο πλαίσιο του προγράμματος εξ αποστάσεως διδασκαλίας και γραπτής αξιολόγησης του Ομίλου ADR, το οποίο οφείλουν να επεξεργαστούν και βάσει του οποίου οφείλουν να συντάξουν σύντομες γραπτές εργασίες στην ελληνική γλώσσα και β) ΑΠΌ ΜΙΑ πρόσθετη Ημέρα Εξετάσεων τουλάχιστον 8ωρης διάρκειας αμέσως Μετα ΤΗ λήξη Της Εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η συνολική διάρκεια εκπαίδευσης ανέρχεται σε 52 ώρες.
 

Η εβδομάδα εκπαίδευσης περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία από διαπιστευμένους εκπαιδευτές διαμεσολαβητών, πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων από τους εκπαιδευόμενους με πρακτικές ασκήσεις και προσομοιώσεις διαμεσολαβήσεων υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών και διενέργεια εξετάσεων και πιστοποίησης γνώσεων των εκπαιδευομένων από τους εκπαιδευτές. Η θεωρητική διδασκαλία γίνεται στα ελληνικά και αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά, ενώ η πρακτική εφαρμογή και οι εξετάσεις στα ελληνικά.

Α.3.2.2. Εξετάσεις-Πιστοποίηση

Η επιτυχής συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και εξετάσεων του Ι.Κ.Δ.Θ. οδηγεί στη χορήγηση του τίτλου εκπαιδευμένου διαμεσολαβητή του Ι.Κ.Δ.Θ., καθώς και στη χορήγηση του αναγνωρισμένου διεθνώς τίτλου του πιστοποιημένου διαμεσολαβητή του Ομίλου ADR (ΑDR Ομάδα Διαπιστευμένος Μεσολαβητής Πιστοποιητικό), και εφόσον οι εκπαιδευόμενοι το επιθυμούν και στον τίτλο του INADR (Διεθνής Ακαδημία Επίλυσης Διαφορών), τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα διενέργειας διαμεσολαβήσεων στο εξωτερικό. Επιπλέον, οι εκπαιδευθέντες διαμεσολαβητές του Ι.Κ.Δ.Θ. θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη συνέχεια στις εξετάσεις του άρθρου 6 παρ. 3 Ν. 3898/2010, ώστε να διαπιστευθούν ως διαμεσολαβητές κατά το άρθρο 7 του ιδίου νόμου.

Α.3.2.3. Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης υποψηφίων διαμεσολαβητών του Ι.Κ.Δ.Θ. απευθύνεται: α) σε δικηγόρους,  β) σε μη δικηγόρους, κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηρείται απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Σημειώνεται, επίσης, οτι οι κύκλοι εκπαίδευσης επαναλαμβάνονται σε τακτικούς κύκλους σε όλη τη διάρκεια του έτους.

 

Α.3.2.4. Αίτηση – Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση ενδιαφέροντος στο δικτυακό τόπο του Δ.Σ.Θ. www.dsth.gr, επιλέγοντας στην αίτησή τους τον εκπαιδευτικό κύκλο στον οποίο προτίθενται να συμμετάσχουν. Εντός δύο (2) ημερών από την ειδοποίησή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι εντάσσονται στον κύκλο εκπαίδευσης που έχουν δηλώσει, σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και την επιλογή του τμήματος που θα έχει δηλωθεί, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α) εάν ο αιτών υποψήφιος διαμεσολαβητής είναι δικηγόρος:

1. Αποδεικτικό αίτησης κατάθεσης για έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα, που κωλύει το διορισμό του ως δικηγόρου σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του Ν.Δ. 3026/1954 (Κώδικα Περί Δικηγόρων). Το αντίγραφο ποινικού μητρώου απαιτείται να προσκομηθεί το αργότερο επτά (7) εργάσιμες ημέρες μετά από την ειδοποίησή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
2. Βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από την οποία θα προκύπτει ότι ο αιτών ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και δεν έχει καταδικασθεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης.
3. Τραπεζικό παραστατικό καταβολής των διδάκτρων. Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης 26ης Οκτωβρίου 5, 54626, Θεσσαλονίκη β) εάν ο αιτών υποψήφιος διαμεσολαβητής δεν είναι δικηγόρος: 1. Αποδεικτικό αίτησης κατάθεσης για έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι στο πρόσωπο του αιτούντος δεν συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 8 του νόμου 3528/2007. Το αντίγραφο ποινικού μητρώου απαιτείται να προσκομηθεί το αργότερο επτά (7) εργάσιμες ημέρες μετά από την ειδοποίησή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 2. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία ή / και την αντιστοιχία. 3. Τραπεζικό παραστατικό καταβολής των διδάκτρων.

 

Μετά την παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών και στην περίπτωση που δεν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά εμπρόθεσμα, ο δηλώσας ενδιαφέρον χάνει τη σειρά προτεραιότητάς του, η οποία καταλαμβάνεται από επομένους δηλώσαντες ενδιαφέρον με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής δήλωσης.

Α.3.2.5. Διάρκεια Εκπαίδευσης & Δίδακτρα

Ο κύκλος εκπαίδευσης διαρκεί έξι ημέρες (πέντε ημέρες εκπαίδευσης και μία ημέρα εξετάσεων) από 9:00 έως 18:00 ημερησίως (με ενδιάμεσα διαλείμματα με καφέ και ελαφρύ γεύμα).

Η εκπαίδευση διεξάγεται στους πιστοποιημένους χώρους του κτιρίου του Δ.Σ.Θ. στη Διαγώνιο (Τσιμισκή 103, είσοδος από την οδό Ισαύρων).

ΤΑ δίδακτρα ΓΙΑ πολυακουσμένα υποψήφιους διαμεσολαβητές ανέρχονται ΣΤΑ 1.900 Ευρώ ΚΑΙ ΤΟ περιλαμβάνουν Κόστος ΤΟΥ εκπαιδευτικού υλικού ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ διατεθεί έντυπη ΚΑΙ Ηλεκτρονική Μορφη στους υποψηφίους, το κόστος των εξετάσεων καθώς και το κόστος της εστίασης κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Το σύνολο του ποσού προκαταβάλλεται με κατάθεση ή έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του Ι.Κ.Δ.Θ. ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ Εθνική αριθμό 265/296041-96 . Το ΙΒΑΝ του λογαριασμού είναι GR8401102650000026529604196 και ο κωδικός SWIFT της τράπεζας (BIC) ETHNGRAA.
Η μη προσέλευση υποψηφίου στη διαδικασία εκπαίδευσης ή η διακοπή της εκπαίδευσης για οποιονδήποτε λόγο δεν δικαιολογούν, έστω και μερική, επιστροφή του προαναφερόμενου ποσού στους υποψηφίους.

Α.3.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Α.3.4. ΚΥΚΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. 22/04/2013 – 27/04/2013
2. 13/05/2013 – 18/05/2013
3. 25/06/2013 – 30/06/2013
4. 01/07/2013 – 06/07/2013
5. 02/09/2013 – 07/09/2013
6. 16/09/2013 – 21/09/2013
7. 14/10/2013 – 19/10/2013
8. 29/10/2013 – 03/11/2013
9. 18/11/2013 – 23/11/2013
10. 09/12/2013 – 14/12/2013

11. 27/01/2014 – 01/02/2014
12. 24/02/2014 – 01/03/2014
13. 17/03/2014 22/03/2014
14. 07/04/2014 12/04/2014
15. 12/05/2014 17/05/2014

16. 16/06/2014 – 21/06/2014
17. 14/07/2014 – 19/07/2014  (ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ)
18. 08/09/2014 – 13/09/2014
19. 29/09/2014 – 04/10/2014
20. 17/11/2014 – 22/11/2014  (ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ)
21. 08/12/2014 – 13/12/2014

22. 27/01/2015 – 01/02/2015  (ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ)
23. 09/03/2015 – 14/03/2015
24. 20/04/2015 – 25/04/2015
25. 22/06/2015 – 26/06/2015
26. 20/07/2015 – 25/07/2015  (ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ)
27. 07/09/2015 – 12/09/2015
28. 14/12/2015 – 19/12/2015

29. 22/02/2016 – 27/02/2016
30. 09/05/2016 – 14/05/2016
31. 18/07/2016 – 23/07/2016

32. 05/09/2016 – 10/09/2016  (ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ)

33. 07/11/2016 – 12/11/2016