Σημαντικές διατάξεις δικηγορικού ενδιαφέροντος στο ψηφισθέν σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης “Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις”

Στο ψηφισθέν σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις» περιελήφθησαν δύο εκ των ρυθμίσεων που είχε ζητήσει η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που αφορούν αφ’ ενός το εύρος και τα όρια των καθηκόντων των εμμίσθων δικηγόρων έναντι των εντολέων τους και αφ’ τον περιορισμό της ευθύνης των εταίρων δικηγορικών εταιριών.

1. Καθορισμός του εύρους και των ορίων των καθηκόντων των εμμίσθων δικηγόρων έναντι των εντολέων τους (τροποποίηση άρθρου 42 Κώδικα περί Δικηγόρων)

Με το άρθρο 188 του νέου νόμου προστέθηκαν στο άρθρο 42 του ΚωδΔικ οι κάτωθι ρυθμίσεις:

• Ο έμμισθος δικηγόρος ασκεί ελεύθερα τα επιστημονικά του καθήκοντα, όπως επιβάλλουν ο νόμος και η συνείδησή του, σύμφωνα με το άρθρο 5, χωρίς να υπάγεται στο διευθυντικό δικαίωμα και στην υπαλληλική ιεραρχία του εντολέα.

• Η έμμισθη εντολή δεν δημιουργεί υποχρέωση του δικηγόρου να εκπροσωπεί δικαστικά ή εξώδικα, ως φυσικά πρόσωπα, τα μέλη της διοίκησης και τους υπαλλήλους του εντολέα, καθώς δεν συνδέεται μαζί τους με σύμβαση έμμισθης εντολής.

Ο έμμισθος δικηγόρος δεν υποχρεούται να παρέχει νομικές υπηρεσίες σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, πέραν του εντολέα, ακόμα και αν ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών, εκτός αν τέτοια υποχρέωση προβλέπεται ρητά στη σύμβαση έμμισθης εντολής

2. Περιορισμός της ευθύνης των εταίρων δικηγορικών εταιριών (τροποποίηση άρθρου 54 Κώδικα περί Δικηγόρων)

Με το άρθρο 187 του νέου νόμου αντικαταστάθηκε η παρ. 5 του άρθρου 54 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208) ως εξής: Για τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της εταιρείας ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της. Τα άρθρα 759, 783 Α.Κ. και η παρ. 1 του άρθρου 270 του ν. 4072/2012 (Α’86) δεν έχουν εφαρμογή στις σχέσεις της εταιρείας και των εταίρων της με εντολείς της ή τρίτους.

Ειδικά

α) έναντι του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης εφαρμόζονται, για χρέη που δημιουργούνται μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας, κατ’ αναλογία οι προβλέψεις προσωπικής, αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης των προσώπων του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α’32), τα οποία διατηρούν δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στην εταιρεία σύμφωνα με την παρ. 3,

β) έναντι των εντολέων της, η εταιρεία ευθύνεται, κατά τις διατάξεις για την ευθύνη των δικηγόρων (άρθρα 160 του παρόντος και 73 του ΕισΝΚΠολΔ (π.δ. 503/1985, Α’ 182)), για πράξεις ή παραλείψεις των εταίρων ή συνεργατών δικηγόρων, εφόσον αυτές έγιναν κατά τον χειρισμό υπόθεσης εντολέα της εταιρείας και διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά του υπαιτίου εταίρου, κατά το ποσό που η εταιρεία θα ικανοποιήσει τον τρίτο.

Αν η εταιρεία έχει ασφαλιστεί για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων, δικαίωμα αναγωγής κατά του υπαιτίου εταίρου έχει η εταιρεία μόνο για το ποσό που δεν καλύφθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία και την ασφαλιστική αποζημίωση.

Ολόκληρο το ψηφισθέν σχέδιο νόμου έχει αναρτηθεί εδώ:

https://bit.ly/36SOfEs .