ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΡΓΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4335/2015

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.