Εφαρμογή καταβολής αποζημίωσης στους Εφόρους της δικαστικής αρχής εκτός νομού και αναπληρωτές αυτών και στους Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής εκτός νομού και αναπληρωτές αυτών

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την Εφαρμογή καταβολής αποζημίωσης στους Εφόρους της δικαστικής αρχής εκτός νομού και αναπληρωτές αυτών και στους Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής εκτός νομού και αναπληρωτές αυτών.

https://www.gsis.gr/Elections-2023/Elections-October-2023