Δήλωση ρητής επιφύλαξης για την καταβολή του τέλος επιτηδεύματος