ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προσοχή: Τα παρακάτω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο γρ. 9 του Δ.Σ.Θ. το συντομότερο δυνατό γιατί η υποβολή των δικαιολογητικών στην Εξεταστική Επιτροπή λήγει την 29 Σεπτεμβρίου  2011.

1.    Αίτηση προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

(Σε λευκό χαρτί).
Περιεχόμενο: [Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε πιστοποιητικό ασκήσεως για να μου χρησιμεύσει για τις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Εφετείου Θεσσαλονίκης περιόδου   Σεπτεμβρίου 2011].

2.    Βεβαίωση του/ων ασκούντος/ων δικηγόρου/ων στους οποίους κάνετε άσκηση σήμερα.

(Σε λευκό χαρτί).
Περιεχόμενο:[…,ο (οι) υπογραφόμενος(οι) δικηγόρος(οι) ……… βεβαιών/με ότι ο/η ασκούμενος/η ………. ασκήθηκε στο γραφείο μου/μας από ……….μέχρι……… Κατά τη διάρκεια της άσκησής του/της έδειξε ήθος, επίδοση και άριστη διαγωγή].  Χωρίς διορθώσεις στις ημερομηνίες.

3.    Υπεύθυνη δήλωση

Προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης
Περιεχόμενο δήλωσης: [Δηλώνω ότι δεν ασκώ έργο ασυμβίβαστο προς την ιδιότητα μου ως ασκουμένου/ης από εκείνα που αναφέρονται στα άρθρα 62 και 63 του Κώδικα Δικηγόρων, ούτε υπάρχει σ΄ εμένα κανένα κώλυμα απ΄ όσα αναφέρονται στο άρθρο 26 του Κώδικα Δικηγόρων].

4.    Πιστοποιητικό Παραστάσεων.

Εκδίδεται από τα γραφεία του Ειρηνοδικείου αρ.γραφ.67, Πρωτοδικείου αρ.γραφ.203-205.