ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙKA ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙKA                   
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Αίτηση προς την κ. Γραμματέα της Εξεταστικής Επιτροπής.
(Με 0.50 Ευρώ μεγαρόσημο)
(Σε λευκό χαρτί).
Περιεχόμενο: [Σας παρακαλώ να με δεχθείτε να λάβω μέρος στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων περιόδου Σεπτεμβρίου 2011].
(Στα ατομικά στοιχεία αναγράφετε και το τηλέφωνό σας).

2.Υπεύθυνη δήλωση

Προς την Γραμματέα της εξεταστικής επιτροπής
Περιεχόμενο: Α) Δηλώνω ότι δεν ασκώ έργο ασυμβίβαστο προς την ιδιότητα μου ως ασκουμένου/ης από εκείνα που αναφέρονται στα άρθρα 62 και 63 του Κώδικα Δικηγόρων, ούτε υπάρχει σε εμένα κανένα κώλυμα απ΄ όσα αναφέρονται στο άρθρο 26 του Κώδικα Δικηγόρων και Β) (μόνο για άνδρες)
Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις ή
Πήρα νόμιμα απαλλαγή ή
Τελώ νόμιμα εκτός στρατεύματος.

3.Πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου***

4.Πιστοποιητικό παραστάσεων***

5.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής

Ταυτότητας  ή  Διαβατηρίου

6.Αντίγραφο Πανεπιστημιακού Πτυχίου

7.Γραμμάτιο Κατάθεσης Εξέταστρων από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ορίζεται από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης).
***Σημείωση
Επιστρέφονται από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.