Διενέργεια Ακαδημαϊκής Έρευνα με Τίτλο: “Work – Life Balance (WLB) in-Law: WLB of Lawyers in Greece During a Period of Economic Crisis”

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τα συνημμένα.