Διευκρίνιση σε σχέση με τις ρυθμίσεις της από 8.1.2021 ΚΥΑ

Διευκρίνιση σχετικά με τις ρυθμίσεις της νέας από 8.1.2021 με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:1293 ΚΥΑ

Προς αποφυγή παρερμηνειών, διευκρινίζεται ότι οι υποθέσεις της εκουσίας σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό (π.χ. υπερχρεωμένα) συζητούνται μόνον εφόσον υποβληθεί την προτεραία έγγραφη δήλωση όλων των μερών ότι η υπόθεση θα συζητηθεί χωρίς μάρτυρες. Αυτό προκύπτει ευθέως από το γράμμα της από 8.1.2021 ΚΥΑ (βλ. παρ. 5 υποπερ. βη’).

Επίσης, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με όσα προβλέπει πλέον η ισχύουσα ΚΥΑ, υποθέσεις εκουσίας διαδικασίας και ασφαλιστικών μέτρων κάθε αντικειμένου συζητούνται μόνον εφόσον υποβληθεί την προτεραία έγγραφη δήλωση όλων των μερών ότι η υπόθεση θα συζητηθεί χωρίς μάρτυρες. (βλ. παρ. 5 υποπερ. βζ’ και βη’). Συνεπώς, δεν υπάρχει η δυνατότητα, υπό το καθεστώς της νέας ΚΥΑ, της εκδίκασης υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων με αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή, εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης, συντηρητική κατάσχεση κλπ., καθώς και υποθέσεων εκουσίας με αντικείμενο δικαστική συμπαράσταση με εξέταση μαρτύρων. Το ζήτημα αυτό έχει ήδη επισημανθεί από τον ΔΣΘ και την Ολομέλεια και αναμένεται επανεξέτασή του με την επόμενη ΚΥΑ.

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ                ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ