ΑΠΟΦΑΣΗ 3/9-1-2021 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μετά την έκδοση της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/8-1-2021 (ΦΕΚ Β΄
30/8-1-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σας διαβιβάζουμε τη συνημμένη
3/9-1-2021 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου
Θεσσαλονίκης.

Συνημμένα αρχεία: