Αποτελέσματα δοκιμασίας επάρκειας περιόδου Απριλίου 2021

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναφορικά με τις εξετάσεις περιόδου Απριλίου 2021, οι οποίες διεξήχθησαν ενώπιόν της από 10.5.2021 έως και 18.5.2021.

Ο πίνακας επιτυχόντων δημοσιεύεται με αναφορά του μοναδικού κωδικού χρήστη (συνδυασμός γράμματος και αριθμού) με τον οποίο έκαστος υποψήφιος συνδέθηκε στην πλατφόρμα διενέργειας των εξετάσεων επάρκειας περιόδου Απριλίου 2021.

Για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Επιτροπής, Ακαδημίας 60, 5ος όροφος (τηλ. 210 3398220).

Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας επιτυχόντων, ανά κατηγορία υποψηφίων (Α. Πτυχιούχοι Νομικής Α.Ε.Ι κρατών μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Β. Δικηγόροι Π.Δ. 122/2010) και ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Συνημμένα αρχεία: