ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4821/2021 για τον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

– Με το άρθρο 3 του Ν. 4821/2021 προβλέπεται η πρόωρη περάτωση της διαδικασίας κτηματογράφησης αποβλέπουσα στην επιτάχυνσή της.

– Μια σημαντική αλλαγή που αφορά στις αγωγές που ασκούνται για τη διόρθωση των ανακριβών πρώτων εγγραφών των κτηματολογικών βιβλίων προβλέπει το άρθρο 8 του ν. 4821/2021. Συγκεκριμένα ορίζεται στην παρ δ αυτού ότι πριν από τη συζήτηση της αγωγής της ως άνω αγωγής και επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης ο ενάγων οφείλει να καλέσει, με την αγωγή ή με ιδιαίτερο δικόγραφο, όλους τους εναγόμενους σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης ενώπιον κτηματολογικού διαμεσολαβητή που επιλέγεται από ειδικό μητρώο, το οποίο καταρτίζεται και τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης του άρθρου 10 του ν. 4640/2019 (Α’ 190).

– Με το άρθρο 75 του N.4821/2021 προβλέπεται νέα ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021. Επιπλέον, εντάσσονται στη ρύθμιση ανεξαρτήτως των προβλεπομένων κριτηρίων και ημερομηνίας βεβαίωσής τους, οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το  άρθρο 2 του ν. 4682/2020, την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 
75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 4684/2020, την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 και τον ν.4690/2020.

– Με το άρθρο 67  του N.4821/2021 προβλέπεται νέα  ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών. Ειδικότερα ορίζεται ότι η προθεσμία καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία παρατάθηκε μέχρι την 30ή Απριλίου 2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται εκ νέου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021. Οι ανωτέρω ασφαλιστικές οφειλές, μετά τη λήξη της παράτασης της προθεσμίας καταβολής, δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίων δόσεων. Επιπλέον στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να υπαχθούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, και οφειλές ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, απαιτητών από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, εφόσον πρόκειται για εργοδότες ή για αυτοπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

 

Συνημμένα αρχεία: