ΑΠΟΦΑΣΗ 21/20-3-2021 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μετά την έκδοση της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.: 17698/19-3-21 (ΦΕΚ Β΄
1076/20-3-21) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σας διαβιβάζουμε τη συνημμένη
21/20-3-2021 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης