ΑΠΟΦΑΣΗ 1/3-1-2021 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μετά την έκδοση της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2/2-1-2021 (ΦΕΚ Β΄ 1/2-1-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σας διαβιβάζουμε τη συνημμένη 1/3-1-2021 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

Συνημμένα αρχεία: