Απόφαση Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Εφετείου Θεσσαλονίκης 1/2021

Σας κοινοποιούμε τη με αριθ. 1/4.1.2021 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης Ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το σημείο 4 της παρ. 1 του άρθρου 1 της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:2/2.1.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1)

Συνημμένα αρχεία: