Ανακοίνωση της Προέδρου του Σ.Τ.Ε. κ. Σακελλαροπούλου σχετικά με την ανάρτηση δικαστικών αποφάσεων στο Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ.

Όπως είναι γνωστό, από το 2015 ξεκίνησε, σταδιακά, η παραγωγική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ ΔΔ), στο οποίο εντάχθηκαν και ενοποιήθηκαν τα προϋφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και το οποίο ήδη εξυπηρετεί όλα τα Διοικητικά Δικαστήρια (ΣτΕ, διοικητικά εφετεία και διοικητικά πρωτοδικεία), συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Επιτροπείας ΔΔ. Το ΟΣΔΔΥ ΔΔ, αναμφίβολα, αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τη Διοικητική Δικαιοσύνη, το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στην  αποτελεσματική (ταχεία και ορθή) απονομή της.

Με το ενιαίο, πλέον, πληροφοριακό σύστημα επιτεύχθηκε η διαχείριση των εργασιών όλων των Διοικητικών Δικαστηρίων, ενώ συγχρόνως εμπλουτίστηκαν οι υπηρεσίες προς τους διοικητικούς δικαστές, ιδίως μέσω της παροχής εξελιγμένων εργαλείων αναζήτησης της νομολογίας. Προκειμένου να μην απαξιωθούν τα εργαλεία αυτά, αλλά και για την καλύτερη και ταχύτερη επεξεργασία των υποθέσεων από τους δικαστικούς λειτουργούς, είναι απαραίτητο τόσο οι δικαστικοί λειτουργοί όσο και οι δικαστικοί υπάλληλοι, κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων τους, να αναρτούν αμελλητί στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ το σύνολο των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδουν τα διοικητικά δικαστήρια. 

Οι παρατηρούμενες καθυστερήσεις στο ζήτημα αυτό επιβραδύνουν συνολικά τον ρυθμό επίλυσης των διοικητικών διαφορών, παραβλάπτουν δε την αρχή της ασφάλειας δικαίου λόγω του κινδύνου εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων. Για τον λόγο αυτό, η τήρηση της ως άνω υποχρεώσεως, η οποία περιλαμβάνεται στα υπηρεσιακά καθήκοντα των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων των διοικητικών δικαστηρίων, θα ελέγχεται εφεξής από τα αρμόδια προς τούτο όργανα.

Περαιτέρω, η συμβολή του ΟΣΔΔΥ ΔΔ  στην πραγμάτωση των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχών της δημοσιότητας και της διαφάνειας είναι πολύ σημαντική, αφού μέσω αυτού δύνανται να ενημερώνονται οι πολίτες και η Διοίκηση για τη νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων εν γένει, με σεβασμό, βεβαίως, της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στόχος του συστήματος είναι, μεταξύ άλλων, η παροχή σε όλους τους πολίτες πρόσβασης στα κείμενα των δικαστικών αποφάσεων του ΣτΕ και των διοικητικών δικαστηρίων μέσω των ιστοσελίδων τους, λειτουργία που προϋποθέτει την ψηφιοποίηση και την ψηφιακή ανωνυμοποίηση των δικαστικών αποφάσεων για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων (σε συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ/GDPR και τον ν. 4624/2019, Α΄ 137). Καλούνται, επομένως, όλα τα διοικητικά δικαστήρια να καθιερώσουν, τουλάχιστον για τις σημαντικότερες δικαστικές αποφάσεις τους, διαδικασία ανωνυμοποίησης  και ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του ΟΣΔΔΥ ΔΔ. Υπενθυμίζεται ότι το ΣτΕ έχει ήδη αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ΟΣΔΔΥ ΔΔ πάνω από 282.000 αποφάσεις, εκ των οποίων οι 120.000 περίπου είναι ανωνυμοποιημένες ή σε περίληψη.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Αικατερίνη Σακελλαροπούλου