ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων Β΄ Εξεταστικής Περιόδου 2021

Σε συνέχεια της από 21-9-2021 ανακοίνωσης, ενημερώνουμε τους υποψηφίους για το Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων Β΄ Εξεταστικής Περιόδου ότι η νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής είναι η 20-10-2021.

Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων και ο τόπος διενέργειάς τους θα καθοριστεί και θα γνωστοποιηθεί με απόφαση της οικείας Οργανωτικής Επιτροπής, που θα ληφθεί μετά την ως άνω ημερομηνία. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με προφορική εξέταση, με φυσική παρουσία των υποψηφίων και την τήρηση των υγειονομικών μέτρων που θα προβλέπονται κατά το χρόνο διεξαγωγής του.

Τέλος, ενημερωτικά σεμινάρια για τους υποψηφίους θα διεξαχθούν με μέριμνα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε χρόνο και με τρόπο που θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ    Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(μέχρι και τις 7-11-2021).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ηυποβολή των δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων των δικηγορικών συλλόγων της Περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο emailτης Οργανωτικής Επιτροπής:[email protected] .

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των δικαιολογητικών αρχίζει από τις12/10/2021και λήγει στις 20/10/2021

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Σύμφωνα με την απόφαση Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Β΄ εξεταστικής περιόδου 2021

1.    Αίτηση συμμετοχής – υπεύθυνη δήλωση – περί μη υπαγωγής τους στα κωλύματα και ασυμβίβαστα των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων (βλ. συνημμένο υπόδειγμα). Στην ως άνω αίτηση-υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται:

2.    Πιστοποιητικό συμπλήρωσης Άσκησης του Δικηγορικού Συλλόγου(ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

3.            Φωτοαντίγραφο Πανεπιστημιακού Πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου(δεν απαιτείται επικύρωση)

(Σε περίπτωση κατόχων πτυχίου αλλοδαπής (Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) πρέπει να προσκομισθεί επίσης επίσημη μετάφραση του πτυχίου

 από δικηγόρο ή μεταφραστική υπηρεσία) .

4.    Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (δεν απαιτείται επικύρωση)

5.    Απόδειξη κατάθεσης ποσού πενήντα (50,00) ευρώ στον αριθμ. 5011091124939 (IBANGR5101720110005011091124939) λογαριασμό της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς.

   Σημειώνουμε ότι στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία « Συμμετοχή στον διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β΄ Εξεταστικής περιόδου 2021

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

 

ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΤΡΙΜΠΑ      ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΠΕΤΡΙΔΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ