Ψηφίστηκε το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και την καταβολή αποζημιώσεων νομικής βοήθειας

Ψηφίστηκε σήμερα από τη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Οι τελικές διατάξεις του νομοσχεδίου, όπως ψηφίστηκε, είναι διαθέσιμες εδώ:

https://bit.ly/3DG5tn3 .

Οι τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας θα αρχίσουν να ισχύουν από 1.1.2022 (και όχι από της δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ, όπως αρχικώς είχε προταθεί).

Στο ψηφισθέν νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνεται διάταξη (άρθρο 89) για την επιτάχυνση της καταβολής αποζημιώσεων νομικής βοήθειας.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση τμήμα της αποζημίωσης καταβάλλεται στον δικαιούχο δικηγόρο προ της οριστικής εκκαθάρισης με την έκδοση χρηματικού εντάλματος το οποίο εκδίδεται εντός δεκαπέντε ημερών αφότου, υποβληθούν στο ΤΑΧΔΙΚ

α) η πράξη διορισμού του δικηγόρου,

β) το ειδικό γραμμάτιο προκαταβολής και

γ) η βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή άλλης αρχής σχετικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων του δικηγόρου.

Τα ανωτέρω μπορούν να διαβιβάζονται στο ΤΑΧΔΙΚ και με ηλεκτρονικά μέσα.

Το υπόλοιπο της αποζημίωσης καταβάλλεται στον δικηγόρο μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Το προσήκον φορολογικό στοιχείο εκδίδεται κατά την είσπραξη του ως άνω υπολοίπου της αποζημίωσης, μετά την εκκαθάριση και πριν την πλήρη εξόφληση αυτής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης. Η εξόφληση αποτελεί τον χρόνο πληρωμής του υπόλοιπου (ημίσεος) της αμοιβής από την παροχή της σχετικής υπηρεσίας.

Ο δικηγόρος υπηρεσίας υποχρεούται να καταχωρίσει ηλεκτρονικά το φορολογικό στοιχείο που εκδίδει για την ως άνω αποζημίωση στην αντίστοιχη διαδικτυακή πύλη (portal.olomeleia.gr).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζονται το ποσοστό της αποζημίωσης που καταβάλλεται στον δικαιούχο δικηγόρο προ της οριστικής εκκαθάρισης, ο φορέας που το καταβάλλει, ο τρόπος χρηματοδότησής του για τον σκοπό αυτό, καθώς και κάθε τεχνική, διαδικαστική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Οι θέσεις της Ολομέλειας, της Συντονιστικής Επιτροπής και του ΔΣΑ για τις τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Πολιτικής Δικονομίας είναι διαθέσιμες στους κάτωθι συνδέσμους:

https://bit.ly/3lwVrhC,

https://bit.ly/3v6cVVt,

https://bit.ly/3v4Zgh5 ,

https://bit.ly/3iTq6UP .

Συγκριτικός πίνακας με την αρχική μορφή των διατάξεων, όπως είχαν διαμορφωθεί από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή, τις προτάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων, και τη μορφή που έλαβαν οι διατάξεις στο νομοσχέδιο του Υπουργείου είναι συνημμένος στον κάτωθι σύνδεσμο:

https://bit.ly/3arZbLb .

Επισυνάπτεται το ψηφισθέν νομοσχέδιο.

Σε νεότερη ανακοίνωση θα αναρτηθεί συγκριτικός πίνακας αντιπαραβολής των διατάξεων του ν. 4335/2015, όπως ισχύουν, με τις αντίστοιχες διατάξεις του νέου νόμου.

Συνημμένα αρχεία: