ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μετά από συνεννόηση του ΔΣΘ με τη Διεύθυνση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με τα  ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα απόφασης από το Πρωτοδικείο  που λαμβάνονται μέσω του συνδέσμου https://app.moj.gov.gr/pnet/plogin, τα οποία συνιστούν ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα σύμφωνα με το άρθρο  13 παρ 5 του ν.4727/2020, υπενθυμίζουμε ότι η  εκτύπωση τους  γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή με ισχύ ακριβούς αντιγράφου από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες,  ενόσω όμως δεν  είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης με χρήση ΤΠΕ(Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών) απαιτείται η επικύρωση της εκτύπωσης από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή δικηγόρο (αρ 14  παρ 4 ν. 4727/2020). Η ίδια υποχρέωση επικύρωσης ισχύει και για τα  ηλεκτρονικά αντίγραφα  αγωγών που κατατίθενται μέσω του portal  της Ολομέλειας. Τα ανωτέρω ισχύουν για όλες τις εκτυπώσεις πρωτότυπου ηλεκτρονικού δημοσίου εγγράφου ή ηλεκτρονικού ακριβούς αντιγράφου ή ψηφιοποιημένου ηλεκτρονικού αντιγράφου.

           Ο Πρόεδρος                                               Ο Γενικός Γραμματέας
 
Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                 Πέτρος Ε. Σαμαράς