Ενημέρωση για με το ζήτημα της 10ήμερης παράτασης των προθεσμιών της νέας τακτικής διαδικασίας

Επειδή πολλοί συνάδελφοι ερωτούν σχετικά με το ζήτημα της 10ήμερης παράτασης των προθεσμιών, διά του άρθρου 83 παρ. 1, εδ. α του Ν. 4790/2020 στις προθεσμίες των άρθρων 215, 237 και 238 ΚΠολΔ (ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ), η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος απηύθηνε σχετικό ερώτημα στους Καθηγητές Κ. Καλαβρό, Σ. Τσαντίνη, Π. Γιαννόπουλο και στον συνάδελφο Θ. Κλουκίνα, οι οποίοι διατύπωσαν την εξής άποψη:

Οι προθεσμίες των άρθρων 215, 237 και 238 ΚΠολΔ ρυθμίζονται ειδικώς στο εδ. β’ του άρθρου 83 § 1 ν. 4790/2021, κατ’εξαίρεση της ρύθμισης του εδ. α’.

Επομένως η στο εδ. α’ προβλεπόμενη 10ήμερη παράταση δεν αφορά τις προθεσμίες αυτές.