ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                                                   Θεσσαλονίκη 4 Μαρτίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης  σε εφαρμογή του άρθρου 147 παράγραφοι 1 – 4 Ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4411/2016 στο άρθρο 26 παράγραφος 4 β’ και με το άρθρο 22 του Ν. 4745/2020, καλεί όσους δικηγόρους – μέλη του έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δεκαπενταετή (15) δικηγορία να υποβάλουν, εφόσον επιθυμούν, δήλωση υποψηφιότητας ως μέλη για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://forms.gle/7QE7op44Ps9B9mYJ6 μέχρι την 28.03.2022

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

       Ο Πρόεδρος                                     Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Κ. Φινοκαλιώτης                       Χρήστος Ε. Βρίκος