50/25.7.2022 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. 50/25.7.2022 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης “Ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το σημείο 3 της ενότητας Β. της παρ. 1 του άρθρου 1 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.43107/22.7.2022 (ΦΕΚ 3891/23.7.2022 Β΄) ΚΥΑ”.

Συνημμένα αρχεία: