ΥΠ’ΑΡ 13 ΚΑΙ 14/2022 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Μετά την έκδοση της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 4761/29-1-2022(ΦΕΚ Β΄290/29-1-2022) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σας διαβιβάζουμε τις συνημμένες υπ΄αριθμ.13 και 14/2022 αποφάσεις του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

Συνημμένα αρχεία: