ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΟΥ 80% ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ν. 5016/2023

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΟΥ 80% ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Ν. 5016/2023

 

Ο τρόπος υπολογισμού του ποσού καταβολής στο λογαριασμό κάθε δικαιούχου προκύπτει με την παρακάτω μεθοδολογία:

  • Καταβολή 80% του ποσού ονομαστικής αναφοράς γραμματίων που εκδόθηκαν από το 2019 έως το 2022 δηλαδή αθροίζουμε τα ποσά ονομαστικής αναφοράς και αφαιρούμε το 20%.
  • Προσθέτουμε στο ποσό του 80% τον αναλογούντα ΦΠΑ δηλαδή στο ανωτέρω ποσό προσθέτουμε 24% ( σε περίπτωση που είμαστε υπόχρεοι καταβολής ΦΠΑ).
  • Από το ανωτέρω συνολικό ποσό αφαιρούμε το σύνολο των κρατήσεων (100%) από κάθε γραμμάτιο που μας καταβλήθηκε όπως αυτές αναγράφονται σε κάθε γραμμάτιο (π.χ. ΔΣΘ, ΕΦΚΑ,ΤΑΔΙΘ, Ταμείο Αλληλοβοήθειας, Κράτηση Portal).
  • Αφαιρούμε επίσης, μόνο όμως από τα γραμμάτια που το καταβληθέν 80% είναι  άνω των 300 Ευρώ, ποσό  20% που αποτελεί παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος. Για τα γραμμάτια ονομαστικής αξίας κάτω των 300 Ευρώ δεν έχει γίνει καμία παρακράτηση φόρου.

Το ποσό που προκύπτει από τις ανωτέρω προσθαφαιρέσεις πρέπει να συμφωνεί με το ποσό που πιστώθηκε στον τραπεζικό μας λογαριασμό.

Επισημαίνεται ότι κάθε συνάδελφος μπορεί να διαπιστώσει το ποσό και τον  αριθμό των τιμολογίων που πρέπει να καταχωρήσει με την είσοδο του στο Portal Olomeleia στην καρτέλα Νομική Βοήθεια, όπου στην επιλογή «καταχώριση τιμολογίων» εμφανίζονται με ένδειξη 80% τα γραμμάτια που έχουν εξοφληθεί με την ανωτέρω διαδικασία. Στην επιλογή ενός εκάστου γραμματίου εμφανίζεται το ποσό για το οποίο πρέπει να εκδοθεί το  τιμολόγιο και το ποσό που αντιστοιχεί στο ΦΠΑ.

Από το portal της Ολομέλειας μπορεί ο κάθε συνάδελφος να δει αναλυτικά τις κρατήσεις για κάθε γραμμάτιο που έχει εκδώσει.

 

Παραδείγματα:

1) Γραμμάτιο Παράστασης σε ανακριτή για κακούργημα: Ονομαστική αξία 556 Ευρώ συν 133,44 ΦΠΑ (για όσους έχουν υποχρέωση)

Το τιμολόγιο που θα εκδοθεί θα είναι 444,80 Ευρώ συν 106, 75 Ευρώ ΦΠΑ.

 

2)Γραμμάτιο Παράστασης υπομνήματος σε ανακριτή

Ονομαστική αξία 224 Ευρω συν 53,76 Ευρώ ΦΠΑ.

Το τιμολόγιο που θα εκδοθεί θα είναι 179,20 Ευρώ συν 43,01 Ευρώ ΦΠΑ.

 

Για το πρώτο γραμμάτιο το ποσό που θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου υπολογίζεται ως εξής: 444,8 (80% ονομαστικής αξίας) συν 106,75 Ευρώ (ΦΠΑ), μείον το 100% των κρατήσεων που αναφέρονται στο γραμμάτιο δηλαδή ΔΣΘ 22 Ευρώ, ΕΦΚΑ 111,2 Ευρώ ΤΑΔΙΘ 28 Ευρώ Κράτηση Portal 0,4 σύνολο 161,6 Ευρώ, μείον 20% παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καταβληθέντος 80% της αμοιβής ποσό 88,96 Ευρώ. Συνολικό πιστωθέν ποσό: 300,99 Ευρώ.

Για το δεύτερο γραμμάτιο το ποσό που θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου υπολογίζεται ως εξής: 179,2 (80% ονομαστικής αξίας) συν 43,01 Ευρώ (ΦΠΑ), μείον το 100% των κρατήσεων που αναφέρονται στο γραμμάτιο δηλαδή ΔΣΘ 9 Ευρώ, ΕΦΚΑ 44,8 Ευρώ ΤΑΔΙΘ 11 Ευρώ Κράτηση Portal 0,4 σύνολο 65,2 Ευρώ, δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καταβληθέντος 80% της αμοιβής παρότι αναγράφεται στο γραμμάτιο. Συνολικό πιστωθέν ποσό: 157,01 Ευρώ.

Τα ανωτέρω ποσά μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις κρατήσεις στις οποίες υπάγεται κάθε συνάδελφος όπως πχ να μην του παρακρατείται ποσό υπέρ ΤΑΔΙΘ.

 

Επισημαίνεται ότι κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ΤΑΧΔΙΚ μας γνωστοποιήθηκε ότι δεν είναι απαραίτητο να αναφέρουμε τα ποσά των κρατήσεων στο τιμολόγιο που θα εκδώσουμε (καλό όμως θα ήταν να αναγραφούν για την πληρότητα του φορολογικού στοιχείου), πρέπει όμως απαραιτήτως να αναφέρεται ο αριθμός του εκδοθέντος γραμματίου για να μπορεί να γίνει αντιστοίχιση μέσω του portal. Εκδίδεται ένα τιμολόγιο για κάθε γραμμάτιο και όχι ένα συνολικό τιμολόγιο. Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 69Α  του νόμου 5016/2023 το φορολογικό παραστατικό πρέπει να διαβιβαστεί ή προσκομισθεί στο ΤΑΧΔΙΚ εντός προθεσμίας 15 ημερών από την καταβολή της αποζημίωσης (18/7/2023).

Τα απαραίτητα στοιχεία του ΤΑΧΔΙΚ για την έκδοση του τιμολογίου είναι τα κάτωθι: ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  Μεσογείων 96 Αθήνα ΤΚ 11527 ΑΦΜ 090016762.

Τα τιμολόγια αν έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει να σταλούν σε ένα αρχείο στο email του κ. Σκουρλέτου ([email protected])  ή στην περίπτωση που είναι έγχαρτα να αποσταλούν τα πρωτότυπα ταχυδρομικά και μόνο (προσοχή όχι με Courier) στο ΤΑΧΔΙΚ στην προαναφερθείσα διεύθυνση.