ΤΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΝΟΡΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

 Σας γνωρίζουμε ότι για τις ένορκες βεβαιώσεις, από την Πέμπτη 12-12-2019, εκτός από το γραφείο (68) θα λειτουργεί και το γραφείο (71Β). Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας έτσι ώστε στις κλήσεις τους να μην αναγράφουν ως τόπο λήψης των ένορκων βεβαιώσεων το γραφείο (68), αλλά το "Τμήμα Ένορκων Βεβαιώσεων του Ειρηνοδικείου". Η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης