Τηλεδιάσκεψη Αντιπροσωπείας της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης – αρμόδιο για θέματα Κτηματολογίου, κ. Γεώργιο Στύλιο

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 21/7/2021, τηλεδιάσκεψη μεταξύ Αντιπροσωπείας της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, αποτελούμενης από τον Πρόεδρο αυτής κ. Δημήτριο Βερβεσό, τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Ευστάθιο Κουτσοχήνα, τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών, κ. Παναγιώτη Καρίπογλου, τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας, κ. Μιχαήλ Νικολάου, με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρμόδιο για θέματα Κτηματολογίου, κ. Γεώργιο Στύλιο και στελέχη του Υπουργείου.

Η σύσκεψη είχε ως αντικείμενο το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ», αλλά και γενικότερα ζητήματα λειτουργίας των Κτηματολογικών γραφείων της χώρας. Σχετικά με τις διατάξεις του Σχεδίου Νόμου, οι εκπρόσωποι της Ολομέλειας προέβησαν σε στοχευμένες παρατηρήσεις και προτάσεις.

Μεταξύ άλλων:

α) Παράταση προθεσμιών μέχρι 31/12/2022 :

Eκφράστηκε η ικανοποίηση για την αποδοχή του πάγιου αιτήματος της Ολομέλειας για παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 9 του Σχεδίου Νόμου που έχει επί λέξει ως εξής: «Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2022.

Η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για τις περιοχές στις οποίες οι πρώτες εγγραφές καταχωρίσθηκαν από την 1η.1.2013 έως και την 31η.12.2013.

Κατ’ εξαίρεση, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α΄ 162), κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) εξακολουθούσαν να τελούν υπό κτηματογράφηση και δεν είχαν εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης και η απόφαση έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου, η αποκλειστική προθεσμία της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου».

Σε κάθε περίπτωση ζητήθηκε η προθεσμία διορθώσεως των κτηματολογικών εγγραφών να ασκείται όχι εντός οκτώ (8) ετών από την έναρξη της προθεσμίας, αλλά εντός είκοσι (20) ετών ώστε να ευθυγραμμιστεί η διάταξη αυτή με την 20ετή παραγραφή που ισχύει στις εμπράγματες διεκδικητικές αγωγές.

β) Πρόσληψη δικηγόρων μέσω διαδικασίας Κώδικα Δικηγόρων με 5μελή Επιτροπή

Ζητήθηκε και έγινε αποδεκτό από τον κ. Υφυπουργό η πρόσληψη των δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Κτηματολόγιο, που προβλέπεται από το άρθρο 18 του νομοσχεδίου, να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της πενταμελούς επιτροπής του Κώδικα Δικηγόρων, αίτημα για το οποίο δεσμεύθηκε ο κ. Στύλιος ότι θα ικανοποιηθεί.

γ) ζητήθηκε να προβλεφθεί η δυνατότητα επίλυσης των κτηματολογικών διαφορών μέσω της θεσμικής διαιτησίας των Δικηγορικών Συλλόγων.

δ) Συζητήθηκε η πρόβλεψη να περατώνεται πρόωρα η διαδικασία κτηματογράφησης, με σκοπό την επιτάχυνσή της, και να αναγράφονται οι τυχόν εκκρεμότητες στο κτηματολογικό φύλλο, ζητήθηκε δε οι δικηγόροι να έχουν πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου της κτηματογράφησης, ώστε να μπορούν να εκτιμούν οι ενδιαφερόμενοι εάν θα προβαίνουν σε συναλλαγή για τα συγκεκριμένα ακίνητα.

ε) Ζητήθηκε, προς διευκόλυνση της διαδικασίας και προς αποφυγή υπέρογκων δαπανών, να αρκεί η κοινοποίηση της αγωγής μόνο προς τον τελευταίο αναγραφέντα δικαιούχο, από τον οποίον αρύεται δικαιώματα ο ενάγων,

στ) Τέλος, πέραν των διατάξεων του σχεδίου νόμου, τέθηκαν και ζητήματα λειτουργίας και στελέχωσης των κτηματολογικών γραφείων της χώρας, τα οποία παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα και καθυστερήσεις στη λειτουργία τους, λόγω κυρίως της διαχρονικής υποστελέχωσής τους, αλλά και ζητήματα σχετικά με τη νομοθετική πρόβλεψη για κατάρτιση προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ του Κτηματολογίου και των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Μετά την παρουσίαση και ανάλυση των διατάξεων του σχεδίου νόμου από τα στελέχη του Υπουργείου, ο κ. Υφυπουργός διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους της Ολομέλειας ότι θα εξετάσει όλα τα ζητήματα που τέθηκαν και ότι θα βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με τα θεσμικά όργανα του δικηγορικού σώματος με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την εύρυθμη λειτουργία του Κτηματολογίου. Συνημμένα: Νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ»

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11698256.pdf