Θεσμικές παρεμβάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τους Δασικούς Χάρτες

Θεσμικές παρεμβάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τους Δασικούς Χάρτες

 

1. Η υπ’ αριθ. Ε2461/2017 Αίτηση Ακύρωσης ΚΑΤΑ << 1. Της υπ’ αριθ. 153395/920/12.04.2017 (Θέμα: «Καθορισμός αποζημίωσης ιδιώτη δικηγόρου μέλους Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη» – ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 206/04.05.2017) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και 2. Κάθε άλλης πράξης και παράλειψης, συναφούς προς την προαναφερόμενη, υπό στοιχείο 1, πράξης>> (Για τη συζήτηση της Αίτησης αυτής δεν έχει ορισθεί μέχρι σήμερα δικάσιμος.)

2. Η υπ’ αριθ. Ε2460/2017 Αίτηση Ακύρωσης ΚΑΤΑ  <<1. Της υπ' αριθ. 155973/999/26.04.2017 (Θέμα: «Τροποποίηση – συμπλήρωση της 151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ 347 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη» – ΦΕΚ τ. Β΄1491/02.05.2017) Κοινής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 2. Της υπ’ αριθ. πρωτ. 158577/1580/04.07.2017 («Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων νόμων 4462/2017 και 4467/2017 και λοιπές οδηγίες.» Εγκυκλίου Διαταγής του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναρτηθείσας στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» την 04.05.2017 και ώρα 16.11 με ΑΔΑ: Ψ1Ρ74653Π8-Ω1Ω). Και  3. Κάθε άλλης πράξης και παράλειψης, συναφούς προς τις προαναφερόμενες, υπό στοιχεία 1 και 2, πράξεις >> (Για τη συζήτηση της Αίτησης αυτής δεν έχει ορισθεί μέχρι σήμερα δικάσιμος.)

 

Συνημμένα αρχεία: